Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Healthy You Adam Ciastek, Domaniewska 9/11 02-663 Warszawa.

W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Twojego zamówienia oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi jego realizację.

Jakie przysługują mi prawa?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.
Jak mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail:  healthyyou.catering@gmail.com
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
Czy przysługuje mi prawo wzniesienia skargi do PUODO?
Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Klauzule zgód:
(zgoda marketingowa)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
(zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej)
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU healthyfood.waw.pl
Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem) dostępnego pod adresem https://healthyfood.waw.pljest Healthy You Adam Ciastek Domaniewska 9/11 02-663 Warszawa, email: healthyyou.catering@gmail.com

Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator.
Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Operatora.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Operatora.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.
Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach:
prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Operatora, w tym w szczególności:
założenia konta Użytkownika,
realizacji zamówień,
kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,
rozliczenia należności za usługi świadczone przez Operatora na rzecz użytkownika.
marketingowych i promocyjnych.

Dane osobowe związane podane podczas zakładania konta użytkownika, przetwarzane będą do czasu żądania usunięcia konta, dane przetwarzane w ramach realizacji zamówienia, będą przetwarzane do zakończenia jego realizacji, po zakończeniu korzystania z usług Operatora dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych będą one przetwarzane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Operator ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika informacje odnośnie zmian funkcjonalności sklepu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Użytkownika, niezbędne powiadomienia związane z bieżącą obsługą oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Użytkownika.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
Udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
ujawnieniem albo utratą,
zniszczeniem,
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.